Etički kodeks ULJANIK Grupe

Etički kodeks ponašanja sadrži temeljne odrednice i norme ponašanja te moralne vrijednosti koje tvrtka/društvo očekuje od svakog zaposlenog u ULJANIK Grupi u okviru njegovog djelokruga rada i nadležnosti. Kodeks iskazuje očekivanja trgovačkog društva (dalje: Društvo) glede ponašanja u svezi s radom, od odnosa prema organizaciji i izvršenja radnih obveza do očuvanja i razvoja osobnosti. Od svog osnivanja, 1856. godine, ULJANIK se razvijao kao organizirano industrijsko brodogradilište, te je već 1908. godine imao trojezični Kodeks – „Službovni red“. Koristeći generacijska iskustva, dosegnutu visoku razinu brodograđevne kulture rada, stečena profesionalna znanja i vještine, kao i dokazane reference u dugogodišnjoj izgradnji plovnih objekata visoke kapitalne vrijednosti i drugih složenih strojeva i uređaja, s osloncem na stvorenom međunarodnom ugledu.


Na osnovi tih spoznaja donosi se korporativni etički kodeks kao skup moralnih vrijednosti, načela, ciljeva i smjernica etičkog ponašanja koje poštuju i kojima se vode svi zaposleni u Uljaniku.

Svrha Cilj je prihvaćanja, afirmacije i inkorporacije Kodeksa stvaranje takvog ozračja i radne klime kad njegove odredbe postaju ustaljeno ponašanje. Prihvaćanje i pridržavanje ovih normi uvjet je za sve radnike ULJANIK Grupe.

Vizija Uljanika ULJANIK je vodeća kreativna i inovativna poslovno-proizvodna Grupa koja suvremenim načinom i sinergijskim učinkom (kada se postižu učinci veći od običnog zbrajanja učinaka pojedinačnih dijelova) stvara nove vrijednosti.

Misija Uljanika Snagom poslovnog ugleda, kvalitetom i pouzdanošću proizvoda i usluga, Uljanik pridonosi razvoju i zadovoljstvu svojih radnika, uspostavljanjem i razvojem primjerenih poslovnih odnosa s kupcima i poslovnim partnerima.

Strateški cilj Uljanika Stvaranje novih vrijednosti i ostvarivanje poslovnih i proizvodnih prednosti na osnovi ekonomije veličine (oblik proizvodnje u kojem se u dugom roku smanjuju prosječni ukupni troškovi) i sinergije znanja kroz gospodarski samostalna društva u Grupi. ULJANIK je zacrtao svoje strategijsko usmjerenje sa sljedećim naglascima:

  • očuvanje i unapređenje međunarodnog ugleda ULJANIKA kao proizvodnog sustava koji gradi brodove, motore i drugu opremu po narudžbi, s kratkim rokovima isporuke i u ugovorenom roku;
  • udovoljavanje zahtjevima kupaca izgradnjom brodova, motora i drugih proizvoda, poznatih po visokom tehnološkom stupnju i kvaliteti, niskim troškovima eksploatacije dugom vijeku i po tomu što su naručiteljima profitabilni.


VRIJEDNOSTI I NAČELA PONAŠANJA

1. Poštivanje načela i propisa Sve osobe zaposlene u ULJANIK Grupi – svi uljanikovci, kao i oni koji rade s Grupom, poštuju zakone i propise koji su važeći u zemlji, pojedinom društvu i u Grupi.

2. Kvaliteta je naš imperativ Kvaliteta našeg rada, proizvoda i usluga, uz racionalno korištenje vremena, sredstava i energije, poštivanje ugovorenih rokova i propisanih procedura te usvajanje i primjena međunarodnih standarda kvalitete - naš su imperativ.

3. Osobni razvoj zaposlenih Prihvaća se i potiče konstantno obrazovanje zaposlenih radi profesionalnog i osobnog razvoja te uvećanja efikasnosti i vrijednosti intelektualnog kapitala (izračunata vrijednost ukupnosti znanja, procedura i projekata koji dodatno bitno utječu na vrijednost kapitala trgovačkog društva) ULJANIK Grupe.

4. Suradnja je naša snaga Odnosi među zaposlenima u Grupi temelje se na uzajamnom poštovanju, suradnji i korektnosti, a u cilju razvoja svakog pojedinca, pojedinog Društva i ULJANIK Grupe u cjelini. Na osnovama kulture rada i kulture komuniciranja njeguje se timski rad, poduzetnost i razvoj zaposlenih u skladu s njihovim sposobnostima.

5. Radna sigurnost, zaštita zdravlja i okoliša Sve osobe zaposlene u ULJANIK Grupi u okviru svojih zadaća i odgovornosti pridržavaju se i primjenjuju mjere zaštite na radu, štiteći time sebe i druge radnike. Briga o zdravlju, održavanju osobne psihofizičke kondicije kao i zaštite okoliša obveza je svakog uljanikovca.

6. Odgovornost prema imovini društva Uljanikovac čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za obavljanje radnih zadaća.

7. Suzdržanost u sukobu interesa Uljanikovac izbjegava situacije i aktivnosti koje bi mogle dovesti do sukoba između interesa Društva i radnika, kao i one radnje koje bi mogle utjecati na sposobnost donošenja nepristranih odluka u interesu Društva. Interesi ULJANIKA uvijek su ispred pojedinačnih i grupnih interesa zaposlenih.

8. Obveza čuvanja povjerljivih informacija Informacije povjerljive naravi, a odnose se na podatke i saznanja koje su vlasništvo i koje pripadaju određenom Društvu i ULJANIK Grupi, ne smiju se koristiti, objavljivati ili otkriti u javnosti bez posebnog dopuštenja osoba koje su ovlaštene za davanje takvih informacija, podataka ili saznanja.

9. Odnosi s javnošću Informacije za javnost moraju biti jasne i u skladu s poslovnom politikom Društva, odnosno ULJANIK Grupe, a sve u svrhu stvaranja prijateljskog okruženja. U odnosima s javnošću svi radnici ULJANIK Grupe pokazuju koordiniranost, dosljednost i točnost. Odnosima s javnošću, a pri tome posebno s medijima, bave se osobe koje su za to posebno zadužene.

10. Moderna poslovna kulturaULJANIKOVA poslovna kultura temelji se na načelima pravednog vođenja, poštenja i povjerenja, pričemu profesionalni rad i poslovni odnos podrazumijevaju brigu za interese Društva i Grupe, kao i za uspješnost poslovanja u domaćoj i međunarodnoj konkurenciji. Poslovni interes je da Grupa u cjelini ima zdrav i stabilan razvoj na temeljima konkurentnosti, vladavine prava i tržišno-socijalne politike.

11. Prepoznatljivost uljanikovca Ono što radnika ULJANIK Grupe čini prepoznatljivim i predstavlja posebnu vrijednost koja se prenosi iz generacije u generaciju jest to što on jest i osjeća se uljanikovcem. To je pridonijelo i nadalje pridonosi uspješnosti Grupe. Zalaganje za razvoj uže i šire društvene zajednice u kojoj žive i djeluju - odlika je zaposlenih u ULJANIKU. Uljanikovac je osoba koja poštuje tradiciju i dostignuća generacija, i u svakoj situaciji na doličan način predstavlja svoje Društvo i Grupu.

12. Poznavanje i primjena kodeksa Vrijednosti i načela propisana ovim Kodeksom jesu vodilja ponašanja svih radnika ULJANIK Grupe bez izuzetaka a u okviru njihovih zadaća, funkcija i odgovornosti. Stoga zaposleni u ULJANIK Grupi i oni koji s njom rade moraju poznavati Kodeks i svakodnevno ga primjenjivati.


Etički kodeks ULJANIK Grupe, usvojen na 4. sjednici Poslovnog savjeta, objavljen 2.srpnja 2003. godine u Malom informatoru.