Katalog informacija

U skladu sa člankom 22. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija Grupe 3.MAJ s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama.

POJMOVI:

Ovlaštenik prava na informaciju (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) – svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji.

Informacija – podatak, fotografija, crtež, film, izvješće, akt, tablica, grafikon, nacrt, ili drugi prilog koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grupa 3.MAJ, bez obzira na to je li pohranjena na nekom dokumentu ili nije, te bez obzira na izvor, vrijeme nastanka, mjesto pohranjivanja, na način saznavanja, na to po čijem je nalogu, u čije ime i za čiji račun je informacija pohranjena ili drugo svojstvo informacije.

Dokument – svako materijalno sredstvo na kojem je zapisana ili unesena informacija koju posjeduje, kojom raspolaže ili nadzire Grupa 3.MAJ.

Službenik za informiranje – posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

DOSTUPNOST INFORMACIJA:

Informacije su grupirane u tri kategorije njihove dostupnosti:

I kategorija - informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva, putem web stranica Grupe 3.MAJ i/ili tiskanih publikacija.

U ovu kategoriju spadaju: struktura Grupe 3.MAJ, aktualne novosti i oglasi, misija, internet stranice Grupe 3.MAJ, politika upravljanja sustavom kvalitete, podaci o proizvodima i uslugama, referentna lista, popis projekata u tijeku, godišnji izvještaji (konsolidirani i nekonsolidirani), izvješće neovisnog revizora, smjernice za prevenciju korupcije, natječaji za zapošljavanje, pozivi na testiranje, termini za intervjue, odluke Uprave i mjere donesene uz suglasnost Vlade RH.

II kategorija - Informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjene ovlaštenicima u skaldu s člankom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U ovu kategoriju spadaju: izvještaji Nadzornog odbora, materijali za Skupštinu, izvješće o zahtjevima po Zakonu o pravu na pristup informacijama, najava sjednica Skupštine s dnevnim redom, pravilnici i Statuti Grupe 3.MAJ, kolektivni ugovor, prikaz broja radnika prema kvalifikacijama, dobnoj i spolnoj strukturi.

III kategorija - Informacije koje u skladu s člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima ne mogu biti dostupne javnosti.

U ovu kategoriju spadaju svi dokumenti koji nose oznaku POSLOVNA TAJNA.