Smjernice za prevenciju korupcije

Sukladno uputi Vlade Republike Hrvatske iskazanoj u Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012., te ovlastima iz članka 47. Statuta Grupe 3.MAJ, Uprava donosi slijedeće SMJERNICE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE U GRUPI 3.MAJ RIJEKA

Korupcija je u najširem smislu svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi osobne ili skupne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Korumpiranom osobom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Da elementi korupcije istaknuti u navedenim definicijama ne bi bili prepoznati i unutar Grupe 3.MAJ Rijeka, bitno je educirati radnike i ukazati kakvo ponašanje se smatra koruptivnim.
Nadalje, ovim smjernicama želi se osigurati profesionalno ponašanje radnika u vezi sa darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima, zaštititi nepristranost radnika kao i regulirati mogućnost obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena, te na taj način utjecati na razdvajanje privatnih i poslovnih interesa.

1. Pokloni ili darovi

Poklon ili dar predstavlja vrijednost kojom davatelj mita nastoji utjecati na službenu ili odgovornu osobu i na neki način pridobiti njezinu naklonost tj. kod nje izazvati spremnost na kršenje načela koje predstavlja osnovu obavljanja djelatnosti.

Svim radnicima Grupe 3.MAJ Rijeka zabranjeno je primiti bilo koji dar, uslugu ili obećanje koje bi ih u obnašanju dužnosti moglo dovesti do ovisnosti o bilo kojoj domaćoj ili inozemnoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Od opće zabrane primanja darova isključeni su darovi male vrijednosti i uobičajeni znakovi pažnje.

Pod darom male vrijednosti smatraju se uobičajeni darovi kao što su kalendari, rokovnici, kemijske olovke, pozivi na piće/ručak, kao i svi ostali darovi karakteristični za komunikaciju među poslovnim partnerima.

Darovi preko iznosa od 500,00 kuna ne mogu se smatrati darom male vrijednosti, te bi se svako takvo stjecanje dara trebalo prijaviti neposredno nadređenoj odgovornoj osobi, odnosno Nadzornom odboru, radi ocjene radi li se u konkretnom slučaju o darovanju kojim se želi pridobiti posebna korist ili povoljniji tretman u odnosu na ostale poslovne partnere u istom ili sličnom položaju.

Pod pojmom poklona ili dara spada i svaka druga korist, prednost ili pogodnost koja se obećaje ili daje radniku u zamjenu za njegovo postupanje ili nepostupanje, a obuhvaća i neimovinsku korist, te je kao takva u smislu ovih smjernica neprihvatljiva.

Sve što je u ovom djelu istaknuto za primanje poklona ili darova, na isti način obvezuje pojedinog radnika Grupe 3.MAJ Rijeka u situacijama davanja poklona odnosno darivanja poslovnih partnera.

2. Nepristranost obavljanja djelatnosti

Da bi se spriječilo svako nepristrano obavljanje djelatnosti bitno je prepoznati situacije kada su privatni interesi radnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost radnika u obavljanju njegove dužnosti.

Rad prema načelima razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti je temeljno opredjeljenje Društva, a djelovanje prema tim načelima i neprestano promicanje tih načela je stalna zadaća i obveza svakog radnika Društva. Radnici društva se obvezuju biti pravedni i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste (na osnovu vjerske, nacionalne, rasne, spolne, političke pripadnosti) utječu na njihovu objektivnost u administrativnim, poslovnim i upravljačkim djelatnostima.

O nepristranosti radnika društva vodi se računa u svakom trenutku, pri svakom radnom zadatku odnosno formiranju tima koji će izvršiti traženu uslugu. Kroz sustav kvalitete i odgovarajuće dokumente (ugovore o radu i interne akte društva) svi radnici se upoznaju s važnošću nepristranosti i čuvanja poslovne tajne, a nepoštivanje tih odredaba smatra se težom povredom radne discipline.

Nakon što su utvrđena radna mjesta koja su analizom i procjenom ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju, zaposlenici na tim radnim mjestima potpisuju Izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima. Izjava se potpisuje početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja.

Svi radnici se potpisom ugovora o radu upoznaju s obvezom poštivanja navedenih odredbi.

3. Obavljanje dodatnog posla izvan radnog vremena

Jedan od načina sprečavanja korupcije među radnicima društva je i putem ograničavanja odnosno zabrane obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena.

Dok se samim ugovorom o radu od radnika zahtjeva lojalnost poslodavcu te obveza čuvanja poslovne tajne, institut zabrane utakmice između radnika i poslodavca obrađen je u sklopu Zakona o radu i to u vidu zakonske te ugovorne zabrane utakmice. Slijedeći odredbe Zakona o radu, Grupa 3.MAJ Rijeka u cijelosti se poziva na zakonsku regulativu kao i na interne akte društva vezane za problematiku obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena. Od opće zabrane obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena, su poslovi za koje Uprava izda, na poseban pisani zahtjev radnika, pisanu suglasnost odnosno odobrenje za obavljanja takvog posla.

Nadalje, u cilju sprečavanja korumptivnih djelatnosti radnika je i obveza zaposlenika da znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz radno mjesto ne koristi protivno interesima poslodavca, čime se utječe na uspješnije i djelotvornije obavljanje poslova svakog pojedinog radnog mjesta.

Ove smjernice objavit će se na web stranici 3.MAJ-a, kao i u ‘Informacijama’ – Službenom glasilu BI 3.MAJ.

Edi Kučan, dipl.ing., predsjednik Uprave

Predrag Božanić, dipl.ing., član Uprave

U Rijeci, 30.09.2010.